Meer informatie

Maud Tromp
maud.tromp@meerwaarde.nl

Tevreden of een klacht

Goed luisteren maakt ons beter! Doen we de goede dingen en doen we ze goed?

Door goed te luisteren naar wat inwoners, partners en vrijwilligers vinden van de dingen die we doen, kunnen we (nog) beter worden. Dit luisteren geven we op verschillende manier vorm. Een methode is onze MeerWaarde MeetWeken. Dit zijn kwantitatieve meetmomenten waarin we met behulp van een enquete meer inzicht willen krijgen in de kwaliteit van onze dienstverlening.

Klanttevredenheidsonderzoek

Onze sociaal werkers en sociale makelaars hebben tijdens de MeetWeken aan klanten (jong en oud) gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat men MeerWaarde aanbeveelt bij vrienden, familie, collega's en buren. En hoe tevreden ze zijn met MeerWaarde. In dit overzicht staan de resultaten van de meting die in 2012 is verricht:
Factsheet klanttevredenheidsonderzoek 2021.
Metingen van de jaren ervoor, leest u hieronder:
Factsheet klanttevredenheidsonderzoek 2019.
Factsheet klanttevredenheidsonderzoek sociaal makelaars 2018
Factsheet MeerWaarde MeetWeken november 2018
Factsheet MeerWaarde Meetweken november 2017
Factsheet MeerWaarde MeetWeken maart 2016

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers die met plezier werken, tevreden zijn met het werk, energie krijgen van het werk en zich betrokken voelen bij het werk dragen op een positieve manier bij aan de
organisatiedoelstellingen. Een positieve houding beïnvloedt zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de interne en externe beeldvorming van een organisatie. De inhoud van het werk, beloning, onderlinge verhoudingen, leiderschap en arbeidsomstandigheden zijn bepalend voor de medewerkerstevredenheid. In dit overzicht staan de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek: Factsheet Medewerkerstevredenheid MeerWaarde oktober 2017.

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

Factsheet MeerWaarde Meetweken november 2016 (vrijwilligers)
In dit overzicht staan de resultaten van de meting die in november 2016 is verricht en waarbij we aan onze vrijwilligers hebben gevraagd wat ze vinden van de ondersteuning en begeleiding door MeerWaarde en welke verbetersuggesties ze hebben. Ook is meer inzicht verkregen in de drijfveren voor vrijwilligerswerk.

Samenwerkingspartners-tevredenheidsonderzoek

In december 2023 werden 18 samenwerkingspartners bevraagd over hun ervaringen met MeerWaarde. De resultaten staan in deze infographic.

Toegevoegde waarde van preventie en werken aan welzijn

MeerWaarde heeft in 2021 onderzoek laten doen naar de kosten en opbrengsten van de inzet van haar sociaal werkers. Onderzoekers van onafhankelijk onderzoeksbureau Good2Consult concluderen dat de totale inzet van MeerWaarde jaarlijks 18,6 miljoen euro aan zorg- en ondersteuningskosten in Haarlemmermeer voorkomt. Daarvan komt driekwart – 14 miljoen euro – ten laste van de gemeente. Met andere woorden: van elke euro subsidie die MeerWaarde ontvangt, voorkomen wij gemiddeld 3 euro aan maatschappelijke kosten. Van het onderzoeksverslag is een Infographic gemaakt. De samenvatting van het rapport leest u hier.

Maatschappelijke Business Case sociaal makelen

Onze medewerkers helpen inwoners via maatwerk bij het oplossen en voorkomen van problemen in hun dagelijks leven. Met als resultaat dat maatschappelijke uitval en doorstroming naar zwaardere zorg afneemt in plaats van toeneemt. In 2019 heeft Dock4 Advies in opdracht van MeerWaarde onderzoek gedaan naar het effect van de inzet van de sociaal makelaars in Haarlemmermeer. Deze business case onderstreept het nut en de noodzaak van ons werk én toont aan dat sociaal werk – naast maatschappelijk - ook economisch rendeert. Volgens de onderzoekers leveren de investeringen in preventie via sociaal makelaars, naast de persoonlijke impact voor inwoners, forse besparingen op voor stakeholders; gemeente, zorgverzekeraars, zorgkantoor, werkgevers, woningcorporaties en GGD. Voor elke euro die aan het sociaal makelen in Haarlemmermeer wordt besteed lopen de totale opbrengsten op van 3,00 euro in het eerste jaar tot ruim 5,50 euro in het derde jaar. De samenvatting van het rapport leest u hier.

Bent u tevreden of heeft u een klacht? Vertel het ons

Al onze medewerkers doen hun best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan natuurlijk altijd eerst zelf met de desbetreffende medewerker praten. Als dat niet leidt tot een oplossing waar u tevreden mee bent, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen via klacht@meerwaarde.nl. MeerWaarde is aangesloten bij het Klachtenreglement Maatschappelijke Dienstverlening Noord-, Zuid-Holland en Utrecht.
Heeft u een compliment? Geef het door via informatie@meerwaarde.nl.

alle activiteiten